Saaremaa valla ja Saaremaa Ettevõtjate Liidu ühispöördumine Vabariigi Valitsusele seoses elektrivõrgu olukorraga

20.01.2023

Lp Vabariigi Valitsus

20.01.2023

 

Pöördumine

Austatud Vabariigi Valitsus

 

Saaremaa vald ja Saaremaa Ettevõtjate Liit (edaspidi SEL) pöörduvad Vabariigi Valitsuse poole seoses elektrivõrgu olukorraga Saaremaa vallas. Ööl vastu 10.12.2022 alanud elektrikatkestused Saaremaal, mis kestsid mõnede perede ja ettevõtete jaoks isegi 10 päeva, tõestasid järjekordselt oluliselt suuremate investeeringute vajadust elektrivõrgu ilmastikukindlamaks muutmisesse Saaremaal.

Elektrikatkestuste tipphetkel oli korraga elektrita ca 6500 majapidamist, kokku puudutasid elektrikatkestused ca 10 000 tarbimiskohta üle Saaremaa.

Saarlased on kahjuks elektrikatkestustega harjunud ning selleks ehk keskmisest eestlasest paremini valmistunud, kuid olukord, kus 2022. aastal oli elektriühendus katkenud nädala või kohati rohkemgi, ei ole Saaremaa valla ja SEL-i hinnangul aktsepteeritav. Mõistame, et kõnealune detsembrikuu katkestus ja katkestuse pikkus oli tingitud keerulistest ilmaoludest, kuid see ei vabanda siiski seniseid tegemata jäetud investeeringuid. Elektrivarustus on elutähtis teenus ja selle niivõrd pikaajalised katkestused tekitavad lisaks olulisele rahalisele kulule ka väga suurt väljakutset meie peredele ja ettevõttetele. Täna saame olla üksnes õnnelikud selle üle, et Kuressaare linna elektriühendus siiski säilis ning me ei pidanud kohaliku omavalitsuse tasandil lahendama veel suuremat kriisi.

Elektrikatkestus mõjutas olulisel määral meie peresid ja kodumajapidamisi. Sama keerulise olukorra tekitas ulatuslik elektrikatkestus ka maapiirkonna ettevõtjatele. Meie saarelisuse tõttu on juba vaikimisi Saaremaal ettevõtlusega tegelemine kulukam kui mandri-Eestis. Selline olukord nagu detsembrikuine ulatuslik elektrikatkestus võimendab aga turutõrget Saaremaal veelgi. Ettevõtlus on see, mille najal meie tulumaksulaekumine suuresti seisab ja nii riigi kui kohaliku omavalitsuse kohustus on tagada, et ettevõtlus saaks vabalt toimida.

Kohaliku omavalitsusena oleme teinud ja teeme jätkuvalt endast kõik, et ulatusliku elektrikatkestuse korral tagada teenuste toimepidevus, kuid meie saame tekkinud kriisi mõjusid üksnes leevendada. Elektrigeneraatoritega oleme võimelised lahendama katkestusi lokaalselt, kuid kogu vajalikku kütte-, vee- ja kanalisatsioonitaristut ei ole eluliselt võimalik elektrigeneraatorite abil niivõrd ulatusliku elektrikatkestuse ajal töös hoida. Elektriga varustamise toimepidevuse korraldamine on hädaolukorra seaduse kohaselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ülesanne, mida täna täidab Elektrilevi OÜ. Teisalt on Eesti Energia AS rahandusministri haldusalas, mistõttu on kaasvastutajaks meie hinnangul Rahandusministeerium.

Palume Vabariigi Valitsusel suunata täiendavad investeeringud Saaremaa elektrivõrgu ilmastikukindlamaks muutmiseks. Seda eeskätt elektrivõrgu selles osas, mis tagab ühenduse meie tiheasustusaladele. Tiheasustusaladel asuvad kortermajad, mille varustamine vee ja küttega on suuresti sõltuv elektriühendusest ning kui lühiajalise katkestusega tuleme toime, siis pikaajalise katkestuse puhul seisame silmitsi tõsiste väljakutsetega, mis võivad kaasa tuua ka vajaduse kohalike elanike evakueerimiseks. Kõnealune detsembrikuine elektrikatkestus tabas Saaremaa üheksast alevikust viite (Aste, Kihelkonna, Kärla, Salme, Valjala), lisaks tiheasustusaladena käsitletavaid Aste, Eikla, Kõljala, Laimjala, Lümanda, Mustjala, Pärsama, Tagavere ja Võhma külasid. Märgime, et Kihelkonna alevikus, Mustjala külas ja Pärsama külas asuvad meie valla hooldekodud, mis on sellistes olukordades eriti haavatavad. Järgmised prioriteedid elektrivõrgu tõrkekindlamaks muutmiseks peavad olema piirkonnad, kus on olemasolev võrguühendust juba ammu amortiseerunud ja kus elektrikatkestused pidevad. Saaremaal on selleks näiteks Meiuste, Pammana ja Soela külad Leisi piirkonnas, Viidu küla Lümanda piirkonnas, Liivaranna, Panga ja Võhma külad Mustjala piirkonnas, Kõrkküla ja Ulje küla Kärla piirkonnas ning Kaunispe ja Lindmetsa külad Torgu piirkonnas. Kahtlemata on parim ülevaade elektrivõrgu olukorrast Elektrilevi OÜ-l, kelle andmete alusel on võimalik lõplikud otsused teha.

Saaremaa vald ja SEL leiavad, et elektrivõrgu ilmastikukindlaks tegemisega kaasneva investeerimisvajaduse katmine ei peaks tooma kaasa inimesele võrgutasu tõusu, vaid vahendid tuleks leida riigieelarvest. Samuti märgime, et investeeringud ei saa tulla teiste Saaremaale suunatud investeeringute arvelt, kuna tegemist ei ole Saaremaale mingisuguse täiendava hüve loomisega, vaid riigi seadusest tuleneva ülesande täitmisega.

 

Lugupidamisega

Jaanus Tamkivi
Saaremaa Vallavolikogu esimees

Mikk Tuisk
Saaremaa vallavanem

Fred Siimpoeg
Juhatuse esimees,
Saaremaa Ettevõtjate Liit

SEL - Saaremaa Ettevõtjate Liit